โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวลัยพร ราคาแพง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4