โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชฎาภา ต่อศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4