คณะผู้บริหาร

นางสาวภัณฑิญาภา เขียนชานาจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา