โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิฑูร ทองนาค
ครู คศ.3

นางลิษา บัวพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0