โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางลิษา บัวพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายวิฑูร ทองนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฤทธิ์ไกร วันหากิจ