โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมนินทร์ภัส ธนเดชทิวัตถ์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภา ปัญญาวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2