โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนินทร์ภัส ธนเดชทิวัตถ์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3