โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนงค์ สุขแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายจักรวาล สุขดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางอุไลพร โพธิรุกข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6