โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิศารัตน์ นามวิจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวทรรศนีย์ ผาบจันดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1