โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปาริชาต ธรรมเกตุ
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวทรรศนีย์ ผาบจันดา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1