โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุไลพร โพธิรุกข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพรสุดา เสนไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1