โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพดชฎา ศรีสังข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนงค์ สุขแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกนกวรรณ ศรีอินทร์คำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5