โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพดชฎา ศรีสังข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ ศรีอินทร์คำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5