โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางลิษา บัวพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวโสพิดา แข็งแอ
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวนวรัตน์ สุทธิเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3