โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัณฑิญาภา เขียนชานาจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวลัยพร ราคาแพง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ ศรีอินทร์คำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพดชะฎา พราวจันทึก
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไลพร โพธิรุกข์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :