ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา นำโดยนางสาวภัณฑิญาภา เขียนชานาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 78 คน เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์โครงการดังนี้
1. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,15:43   อ่าน 83 ครั้ง