โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  (Vision)

                             ภายในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานตรงตามหลักสูตร โดยใช้เทคโนโลยี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของชุมชน


                                                                                                      ปรัชญาของโรงเรียน

                              มีคุณธรรม  นำประชาธิปไตย  พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนความรู้  สู้งาน