โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน                                                                   

ประวัติโรงเรียนโคกม่วงศึกษา

                โรงเรียนโคกม่วงศึกษา   ดั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2482  โดย  ขุนพนัศ  ธโนปการ  (ลำดวล  ศรีวัฒน์)  นายอำเภอภูเวียง  เป็นผู้จัดตั้งขึ้นให้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลขัวเรียง  8”  (วัดบ้านโคกม่วง) โดยอาศัยเรียนที่ศาลาวัดโนนคูน บ้านโคกม่วง โดยมี นายอินทร์ ฝ่ายจำปา เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4

                ปี พ.ศ. 2483 ย้ายจากศาลาวัดโนนคูณ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินแปลงใหม่เป็นที่ดินของโรงเรียนเอง อยู่ทางทิศตะวันออกของวัดโนนคูณ

                ปี พ.ศ. 2491 ได้ย้ายมาเรียนในที่ดินแปลงปัจจุบัน โดยการแลกเปลี่ยนกับที่ดินโรงเรียนเดิมโดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านโคกม่วง

                ปี พ.ศ. 2500 ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและคณะครูปัจจุบันได้ลื้อถอนเนื่องจากเสื่อม โทรมตามสภาพ

                ปี พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก และได้ขยายการจัดการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                ปี พ.ศ. 2514 ได้รับประมาณ 26,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนหลังเดิม

                ปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง

                ปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง

                ปี พ.ศ. 2525 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อนุมัติให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณจากชาวบ้านโคกม่วงในการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม งบประมาณ 60,000 บาท

                ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 จำนวน 4 ห้องเรียน และส้วม แบบ สปช. 602/26 จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง

                ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณในการต่อเติมด้านล่าง 3 ห้องเรียน

                ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน ราคา 1,750,000 บาท และงบก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม และได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ส้วม แบบ สปช. 602/26 จำนวน 1 หลัง

                ปี พ.ศ. 2537 ทางราชการมีคำสั่งให้ระงับใช้อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เนื่องจากชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้

                ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน งบประมาณ 1,705,000 บาท

                ปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 1 สนาม งบประมาณ 100,000 บาท

                ปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 1,688,400 บาท

                ปี พ.ศ. 2548 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเชื่อจากโรงเรียนบ้านโคกม่วง เป็นโรงเรียนโคกม่วงศึกษา

                ปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบก่อสร้างอาคารแบบ สพฐ4 ( ส้วม 4 ที่นั่ง ) จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 352,000  บาท

สถานที่ตั้งสถานศึกษา

                โรงเรียนโคกม่วงศึกษา บ้านโคกม่วง หมู่ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 เบอร์โทรศัพท์ 043-464500 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ งาน

เขตพื้นที่บริการ

                หมู่บ้านในเขตบริการ คือบ้านโคกม่วง หมู่ 6  หมู่ 7 หมู่ 8  ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สภาพชุมชนโดยรวม

                - สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เป็นชุมชนหมู่บ้านชนบท มีประมาณ 1,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ บ้านโคกม่วงหมู่ 6,7 และ 8

                - อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 98.00 เนื่องจากลักษณะชุมชนเป็นชุมชน ชนบทส่วนใหญ่ นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก คือ ประเพณีพื้นบ้านตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉลี่ยนับถือศาสนาพุทธคิดเป็น ร้อยละ 100 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 20,000 บาท จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน

การจัดการศึกษา

                โรงเรียนโคกม่วงศึกษาเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 11 ห้องเรียน โรงเรียนจัดการศึกษา 4 ระดับคือ ระดับอนุบาล 1-2 ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3